Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE

Consulta calendario implantanción da LOMLOE .

ANPE EXIGE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE RECTIFIQUE Y NO PERMITA TITULAR EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO CON MATERIAS SUSPENSAS

leer mais -->
ÚLTIMAS NOVAS
 • 17.09 F.P.: Ampliación do prazo para solicitar a participación e a presentación de proxectos do Plan Proxecta+ 2021/22 Ficheiro

 • 16.09 F.P.: Cualificacións provisionais das probas específicas para acceder ás ensinanzas artísticas profesionais. Ciclos formativos de grao medio. Curso 2021-22 Ficheiro

 • 16.09 CATEDRAS: Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos, convocado por Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño) Ficheiro

 • 16.09 PROBAS: Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2021) Ficheiro

 • 09.09 CADP: Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/2022, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos... Ficheiro

 • 09.09 ARTES: Cualificacións provisionais das probas de acceso extraordinarias aos ciclos formativos de grao superior para as ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Curso 2021/22 Ficheiro

 • 09.09 FORMACIÓN: Resolución definitiva de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • 09.09 DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 08.09 DOG: Resolución do 8 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22 Ficheiro

 • 08.09 HUMANITARIAS: Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas Ficheiro

 • 08.09 PLAN DIXITAL: Resolución do 3 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos de Galicia, curso 2021-2022 Ficheiro

 • 08.09 DIXITALGAL: Resolución do 7 de setembro de 2021 pola que se seleccionan, con carácter experimental, os centros docentes públicos que constituirán a Rede Galega de Educación Dixital, para o curso 2021-2022 Ficheiro

 • http://www.edu.xunta.gal/portal/node/35028
 • 08.09 BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022 Ficheiro

 • 08.09 PLURILINGÜES: Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües no curso 2021/22 Ficheiro

 • 08.09 DOG: Nomeamento persoal funcionario en prácticas do corpo de inspectores de educación as persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición nos procedementos selectivos 2020 Ficheiro

 • 08.09 ARTES: Persoas inscritas nas probas extraordinarias. Ciclos formativos de grao superior das ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Curso 2021-22 Ficheiro

 • 08.09 ARTES: Relación definitiva de persoas inscritas nos ciclos formativos de grao medio das ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Curso 2021-22 Ficheiro

 • 08.09 PROBAS: Cualificacións provisionais da proba de madureza 2021/22 de ensinanzas deportivas Ficheiro

 • 03.09 CLUBS LECTURA: Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensinanza primaria e secundaria de Galicia. Curso 2021/22 Ficheiro

 • 03.09 PREMIOS Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 18 de marzo de 2021 Ficheiro

 • 01.09 F.P.: Período extraordinario de admisión a ciclos formativos. Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera Ficheiro

 • 01.09 F.P.: Admisión FP. Ciclos formativos e cursos de especialización con prazas dispoñibles Ficheiro

 • 01.09 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación extraordinaria. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 01.09 PREMIOS: Lugares nos que se realizará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020-2021 Ficheiro

 • 01.09 PREMIOS: Listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2020-2021 Ficheiro

 • 01.09 DOG: Nomeamento persoal funcionario en prácticas do corpo de mestres as persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición nos procedementos selectivos 2020 Ficheiro

 • 01.09 CÁTEDRAS: Composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • 01.09 CÁTEDRAS: Publicación das puntuacións provisorias do baremo, agás as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • 01.09 IDIOMAS: Matrícula no programa That's English! nas escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • 01.09 COVID-19: Protocolo de adaptación curso 2021-2022 Ficheiro

 • 31.08 ANPE apuesta por la seguridad en las aulas y la presencialidad Ficheiro

 • 31.08 BIBLIOTECAS: Resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos curso 2021/22. Ficheiro

 • 31.08 CADP: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais corpo de inspectores de educación.Ficheiro

 • 31.08 COMEDORES/DOG: O. pola que se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolarxestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitario.Ficheiro

 • 31.08OPOS/DOG: Corrección erros listaxe de alumnos/as que superaron o proceso.Ficheiro

 • 31.08DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto polo que se transforman IES en CIFP e se trasladan ensinanzas.Ficheiro

 • 27.08 CRD: Listaxes provisionais das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2021/22. Ficheiro

 • 27.08 CFR: Orde pola que se resolve o concurso para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 27.08 COMISIÓNS: Apertura prazo extraordinario de presentación de solicitudes de comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas.Ficheiro

 • 23.08 DOG: Relación de persoal que superou o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e adquisición de novas especialidades, ano 2020 Ficheiro

ESPECIAL OPOS 2020/2021ANPE Ourense destaca la entrega del profesorado durante un curso lleno de adversidades y desafíos


leer mais -->LAS RAZONES POR LAS QUE LA VACUNACION DE LOS DOCENTES ES PRIORITARIA PARA ANPE
ANPE OURENSE PRESS
 • FARO DE VIGO: ANPE solicita que se priorice a los docentes en la vacunación

 • GALICIA PRESS: El sindicato ANPE Ourense ha exigido la actualización de los protocolos de la covid-19

 • LA VOZ DE GALICIA: ANPE instó este viernes a las autoridades a que se reactualicen los protocolos covid-19


ANPE GANA las elecciones sindicales de RELIGION.

ANPE Ourense TV

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros