Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE

CONCURSOS DE TRASLADOS
Concurso Xeral de Traslados (CXT) Concurso de Adxudicación Destinos Provisionais (CADP)
FP/PT
EOI

 

CXT 2020/21

  ACTUALMENTE ACTIVO

 • CXT: Resolución e adxudicación provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • CXT: Resolución e adxudicación provisional do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación Ficheiro

 • CXT: Resolución, lista de persoas excluídas e adxudicación provisional de vacantes do Concurso de traslados entre persoal docente do corpo de mestres Ficheiro

 • CXT: Publicación das instancias de participación na aplicación do concurso. Ficheiro

 • Ábrese prazo de reclamacións, previo á resolución provisional, dende o 5 de febreiro ata o 10 de febreiro do 2021

 • Enlace para reclamacións e información do proceso Ficheiro

 • CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2021 Ficheiro

 • DOG/CXT: Reso. pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • DOG/CXT: Reso. pola que publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación. Ficheiro

CADP (finalizado)

Lexislación CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal (Derrogado disposición adicional quinta «Especialidades do Corpo de Mestres» e anexo III polo R.D. 1594/2011, de 4 de novembro. Ficheiro

 • Resolución da direccion xeral centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • LOE 2/2006 Ficheiro

 • LOMCE 8/2013 Ficheiro

 • RD 1594/2011 por la que se establecen las especialidades del cuerpo de maestros. Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ECD/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros