Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

17 de setembro 2021
 • F.P.: Ampliación do prazo para solicitar a participación e a presentación de proxectos do Plan Proxecta+ 2021/22 Ficheiro

16 de setembro 2021
 • F.P.: Cualificacións provisionais das probas específicas para acceder ás ensinanzas artísticas profesionais. Ciclos formativos de grao medio. Curso 2021-22 Ficheiro

 • CATEDRAS: Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos, convocado por Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño) Ficheiro

 • PROBAS: Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2021) Ficheiro

09 de setembro 2021
 • CADP: Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/2022, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos... Ficheiro

 • ARTES: Cualificacións provisionais das probas de acceso extraordinarias aos ciclos formativos de grao superior para as ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Curso 2021/22 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución definitiva de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2021/22 Ficheiro

08 de setembro 2021
 • DOG: Resolución do 8 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas Ficheiro

 • PLAN DIXITAL: Resolución do 3 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos de Galicia, curso 2021-2022 Ficheiro

 • DIXITALGAL: Resolución do 7 de setembro de 2021 pola que se seleccionan, con carácter experimental, os centros docentes públicos que constituirán a Rede Galega de Educación Dixital, para o curso 2021-2022 Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües no curso 2021/22 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento persoal funcionario en prácticas do corpo de inspectores de educación as persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición nos procedementos selectivos 2020 Ficheiro

 • ARTES: Persoas inscritas nas probas extraordinarias. Ciclos formativos de grao superior das ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Curso 2021-22 Ficheiro

 • ARTES: Relación definitiva de persoas inscritas nos ciclos formativos de grao medio das ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. Curso 2021-22 Ficheiro

 • PROBAS: Cualificacións provisionais da proba de madureza 2021/22 de ensinanzas deportivas Ficheiro

03 de setembro 2021
 • CLUBS LECTURA: Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensinanza primaria e secundaria de Galicia. Curso 2021/22 Ficheiro

 • PREMIOS Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 18 de marzo de 2021 Ficheiro

01 de setembro 2021
 • F.P.: Período extraordinario de admisión a ciclos formativos. Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera Ficheiro

 • F.P.: Admisión FP. Ciclos formativos e cursos de especialización con prazas dispoñibles Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación extraordinaria. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • PREMIOS: Lugares nos que se realizará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020-2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2020-2021 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento persoal funcionario en prácticas do corpo de mestres as persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición nos procedementos selectivos 2020 Ficheiro

 • CÁTEDRAS: Composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • CÁTEDRAS: Publicación das puntuacións provisorias do baremo, agás as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • IDIOMAS: Matrícula no programa That's English! nas escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • COVID-19: Protocolo de adaptación curso 2021-2022 Ficheiro

31 de agosto 2021
 • ANPE apuesta por la seguridad en las aulas y la presencialidad Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos curso 2021/22 Ficheiro

 • CADP: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais corpo de inspectores de educación. Ficheiro

 • COMEDORES/DOG: o. pola que se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolarxestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitario. Ficheiro

 • DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto polo que se transforman IES en CIFP e se trasladan ensinanzas. Ficheiro

 • OPOS/DOG: Corrección erros listaxe de alumnos/as que superaron o proceso. Ficheiro

27 de agosto 2021
 • CRD: Listaxes provisionais das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2021/22. Ficheiro

 • CFR: Orde pola que se resolve o concurso para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • COMISIÓNS: Apertura prazo extraordinario de presentación de solicitudes de comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas. Ficheiro

23 de agosto 2021
 • DOG: Relación de persoal que superou o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e adquisición de novas especialidades, ano 2020 Ficheiro

20 de agosto 2021
 • SECCIÓNS: Prórroga de seccións bilingües de lingua francesa, de lingua inglesa e de lingua alemá en centros de ensinanzas artísticas de réxime especial Ficheiro

 • CORRECCIÓN ERROS: O. pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial Ficheiro

 • CONCERTOS: Modificación dos concertos educativos cos centros docentes privados de EI, EP, ESO, EE e FP Ficheiro

17 de agosto 2021
 • CELGA: Convocatoria de cursos Celga e cursos de linguaxe administrativa galega nas EOI para o curso 2021/22 Ficheiro

 • PROGRAMAS: Resolución de centros beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino para participar no programa Galimiens de intercambio en liña de alumnado Ficheiro

10 de agosto 2021
 • BOE: Nomeamentos de funcionarios de carreira. Ficheiro

07 de agosto 2021
 • CATÁLOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de EI, EP e EE. Ficheiro

06 de agosto 2021
 • PREMIOS: Relación definitiva de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño. Ficheiro

 • PERMUTAS: Intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (ata 17/08). Ficheiro

05 de agosto 2021
 • TOMA DE POSESIÓN: Instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola Resolución do 16 de xuño de 2021 Ficheiro

04 de agosto 2021
 • PREMIOS: Listaxe de persoas premiadas e non premiadas relativa aos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia 2020 Ficheiro

03 de agosto 2021
 • CADP: Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais do corpo de mestres para o curso académico 2021/22 Ficheiro

02 de agosto 2021
 • CONVENIOS: Resolución pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • ENSINANZAS DEPORTIVAS: Corrección de erros. Listado definitivo do alumnado admitido para as probas de acceso ás ensinanzas deportivas 2021-22 Ficheiro

30 de xullo 2021
 • CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2021/22 Ficheiro

 • ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución pola que se resolve o concurso de méritos específico de persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • PLURILUNGÜES: Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües. Convocatoria 2021-2022 Ficheiro

 • F.P.: Instrucións pola que se convocan, con carácter extraordinario, probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño nas especialidades con prazas vacantes para o curso 2021-22 Ficheiro

28 de xullo 2021
 • ARTES: Relación de persoas admitidas en 2ª adxudicación para cursar ensinanzas artísticas superiores de deseño nas escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-22 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 2ª adxudicación ordinaria. Curso 2021-2022 Ficheiro

27 de xullo 2021
 • CADP: Publicación da Resolución de 27 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se adxudican provisionalmente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 Ficheiro

26 de xullo 2021
 • CONVENIOS: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas no concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos Ficheiro

 • STEMBACH: Resolución definitiva de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 Ficheiro

23 de xullo 2021
 • ARTES: Relación de prazas asignadas e listaxe de espera nos ciclos formativos de grao superior nas Escolas de Artes e Superiores de Deseño para o curso 2021-22 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • CATÁLOGO: Modificación do catálogo da provincia de Ourense Ficheiro

22 de xullo 2021
 • CFR: Relación de puntuacións definitivas de persoas seleccionadas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

21 de xullo 2021
 • ATENCIÓN PREFERENTE: Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • CÁTEDRAS: Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

20 de xullo 2021
 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2021-2022 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a cursos de especialización de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a cursos de especialización de formación profesional. Adxudicación de prazas. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • ARTES: Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia Ficheiro

 • CMUS: Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia Ficheiro

 • CMUS: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica Ficheiro

 • CUALE: Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • SAUDE: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 Ficheiro

 • BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 Ficheiro

 • F.P.: Admisión FP. Ciclos formativos e cursos de especialización con prazas dispoñibles Ficheiro

19 de xullo 2021
 • F.P.: Admisión a formación profesional dual. Ciclos formativos con prazas dispoñibles. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • CXT: Novo prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados Ficheiro

16 de xullo 2021
 • ARTES: Relación de aspirantes admitidos/as a cursar ensinanzas artísticas superiores de deseño nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño da comunidade autónoma de Galicia, curso 2021-22 Ficheiro

 • PREMIOS: Publicada a relación provisional de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño en Galicia, curso 2020/21 Ficheiro

 • ARTES: Relación de aspirantes admitidos/as a cursar ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, curso 2021-22 Ficheiro

 • CFR: Relación de puntuacións provisionais das persoas candidatas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • ARTES: Cualificacións definitivas das probas específicas para acceder aos ciclos formativos de grao superior das ensinanzas artísticas profesionais de artes plásticas e deseño para curso 2021-22 Ficheiro

 • ANPAS: Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2021 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a formación profesional dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • INTERIN@S: Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Ficheiro

15 de xullo 2021
 • INSTRUCCIÓNS: Circular 4/2021, pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos IES que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2021-22 Ficheiro

 • PROBAS: Listado definitivo alumnado admitido e excluído para a realización das probas de acceso ás ensinanzas deportivas. Curso 2021/22 Ficheiro

 • ADULTOS: Circular 3/2021, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, curso 2021-2022 Ficheiro

 • PREMIOS: Relación provisional de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2020-2021 Ficheiro

14 de xullo 2021
 • TRIBUNAIS: Composición definitiva dos tribunais constituidos para xulgar os procedementos selectivos de ingreso e acceso a corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • PROBAS: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de deseño para o curso 2021-22 Ficheiro

12 de xullo 2021
 • DOG: Decreto polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas Ficheiro

 • DOG: Prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22 Ficheiro

13 de xullo 2021
 • PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Lista definitiva de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURIBACH: Lista definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021/2022 Ficheiro

12 de xullo 2021
 • RELIXIÓN: Publicación da resolución pola que se resolve o concurso de traslados entre profesado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería Ficheiro

 • F.P.: Proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

09 de xullo 2021
 • BILINGÜES: Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • COVID-19: Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 - versión 06/07/21 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica Ficheiro

08 de xullo 2021
 • PROXECTOS: Resolución avaliación de proxectos de formación do profesorado de formación profesional para o curso 2020-2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso eduemprende Idea 2021 Ficheiro

 • FP DUAL: Admisión a formación profesional dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

07 de xullo 2021
 • ACCESO: Listado provisional do alumnado admitido e excluído para a realización das probas de acceso ás ensinanzas deportivas. Curso 2021/22 Ficheiro

 • PREMIOS: Puntuacións provisionais correspondentes aos premios extraordinarios de bacharelato 2020-2021 Ficheiro

 • CADP: Publicación das relacións provisionais de persoal docente obrigado a participar e de persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2021-22 Ficheiro

 • LIBRE CONFIGURACIÓN: Orde pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta Ficheiro

 • F.P.: Admisión a cursos de especialización de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • DOG: Composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

05 de xullo 2021
 • STEMbach: Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 Ficheiro

 • PROBAS: Cualificacións definitivas das probas substitutivas de titulación de bacharelato para as ensinanzas artísticas superiores curso 2021-22 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 Ficheiro

 • F.P.: Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

02 de xullo 2021
 • SAÚDE: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso académico 2021/22 Ficheiro

 • CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso académico 2021/22 Ficheiro

 • EOI: Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22 Ficheiro

01 de xullo 2021
 • LINGUA: Resolución da convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso académico 2020/2021 Ficheiro

 • DOG: Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos no curso 2021/22 Ficheiro

 • DOG: Convocado o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

30 de xuño 2021
 • ARTES: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2021-22 Ficheiro

 • PROBAS: Cualificacións provisionais das probas substitutivas de titulación de bacharelato para as ensinanzas artísticas superiores curso 2021-22 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 Ficheiro

 • DOG:Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22 Ficheiro

29 de xuño 2021
 • CALENDARIO: Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos Centros de Formación e Recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos Centros de Formación e Recursos Ficheiro

28 de xuño 2021
 • AULAS EMPRENDEMENTO: Aulas de emprendemento na FP. Listaxe de centros seleccionados para participar no programa. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. Xeral de Centros e RR.HH., pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente, desprazad@s, concellerir@s, sauúde, concilia, inetrin@s e sustitut@s e persoal que reingrese no servizo activo (código de procedemento ED002B). Ficheiro

25 de xuño 2021
 • PRAZAS CONVENIO: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

22 de xuño 2021
 • CXT: Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes de 19 de outubro de 2020 e do 13 de novembro de 2020 Ficheiro

21 de xuño 2021
 • CXT: Apertura do prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios educativos Innovagal para o profesorado e os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2021/22 Ficheiro

 • PROXECTA+: Resolución do 21 de xuño de 2021, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos durante o curso 2021/22 Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de conservación e restauración de bens culturais Ficheiro

 • DESEÑO: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de deseño Ficheiro

 • ARTE: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de arte dramática Ficheiro

 • MÚSICA: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de música Ficheiro

18 de xuño 2021
 • INSTRUCCIÓNS: Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/2022 Ficheiro

 • F.P.: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/2022 Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Ampliación do prazo de solicitude para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges durante o curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxe provisional de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe provisional de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021/2022 Ficheiro

17 de xuño 2021
 • OPOS: Cambio de sede dos tribunais 6 e 7 da especialidade de Audición e Linguaxe en Ourense Ficheiro

16 de xuño 2021
 • F.P.: Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación de proxectos seleccionados. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • ATENCIÓN PREFERENTE: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • PREMIOS: Listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de bacharelato 2020-2021 Ficheiro

 • CRD: Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2021/22 Ficheiro

15 de xuño 2021
 • FORMACIÓN: Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes de esta consellería no curso 2021/2022 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Plan Anual de formación do profesorado para o curso 2021-22 Ficheiro

 • COMPETENCIAS: Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral Ficheiro

 • OPOS: Corrección de erros. Resolución do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos Ficheiro

 • F.P.: Oferta de FP. Curso 2021-2022 Ficheiro

14 de xuño 2021
 • LICENZAS: Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2021/22 Ficheiro

 • BOE/MUFACE: Resolución por la que se convoca la concesión de ayudas asistenciales para el año 2021. Ficheiro

 • OFERTA: Suiza. Plazas de maestro/a en las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas > Solicitud de participación Ficheiro

 • OPOS: Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba Ficheiro

 • PLAN RECUPERA: Convocatoria de Contratos-programa Recupéra-T nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • PLAN RECUPERA: Convocatoria da Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL) para o curso 2021/22 Ficheiro

 • CLUB CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2021/22. Ficheiro

11 de xuño 2021
 • OPOS: Modificación das horas e lugares de actuación de algúns tribunais que xulgarán o procedemento selectivo Ficheiro

 • ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de maio de 2021) Ficheiro

 • CPINNOVA: Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • CPINCLUE: Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • BACHIBAC: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat –Bachibac– nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • PREMIOS: Lugares de realización da proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021 Ficheiro

10 de xuño 2021
 • OPOS: Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos aos corpos docentes Ficheiro

 • RELIXIÓN: Publicación da resolución provisional do concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería Ficheiro

 • FORMACIÓN: Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2021/22 Ficheiro

8 de xuño 2021
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2021 Ficheiro

4 de xuño 2021
 • F.P.: Oferta de FP. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

4 de xuño 2021
 • PREMIOS: Programa Atrévete 2020-2021. Relación de alumnado premiado. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos Ficheiro

3 de xuño 2021
 • DOG: Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 Ficheiro

2 de xuño 2021
 • DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

 • DOG: Concesión das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2021 Ficheiro

1 de xuño 2021
 • VACINAS: Xa comenzan a chamar para adminsitrar a segunda dose da vacina contra COVID19.

 • PREMIOS/BAC: Publicadas as relacións provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • FP: Probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • PROTOCOLO: Publicación do Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola Covid-19 para a celebración dos procesos selectivos de educación Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros