26 de febreiro 2021
 • OPOSICIÓNS: Tendo en conta a situación epidemiolóxica motivada pola COVID-19 e as recomendacións das autoridades sanitarias decidimos que o persoal interino e substituto que non se presente ós procedementos selectivos a celebrar en xuño de 2021, NON SERÁ SANCIONADO COA SÚA EXCLUSIÓN DAS LISTAS de substitución".

 • OPOSICIÓNS: Orde que modifica o proceso selectivo en Galicia 2021. Ficheiro

 • EXTERIOR: Profesorado interino en el exterior: Colombia y Brasil Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, procesos e produtos en madeira e moble. Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores técnicos de FP. Máquinas, servizos e producióN Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, Navegación e instalacións mariñas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, procesos sanitarios Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PT de FP, Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos Ficheiro

25 de febreiro 2021
 • FP: Informe mesa negociación del personal docente no universitario del Ministerio de Educación y Formación Profesional Ficheiro

 • FP: Borrador y análisis de impacto normativo aportados por el Ministerio relativa a la situación de los Profesores de FP Ficheiro

 • SORTEO:Resultado do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PES, especialidade de matemáticas Ficheiro

24 de febreiro 2021
 • DOG-ABAU: Reso. pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2021/22 Ficheiro

 • DOG: Reso. pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización Ficheiro

23 de febreiro 2021
 • BOE-LOMLOE: Corrección de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos” Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores técnicos de FP, Estética Ficheiro

22 de febreiro 2021
 • VACINA COVID: O Sergas xa está a chamar a persoal docente e non docente para vacinar contra a COVID19, atentos ao teléfono móbil.

 • ENSINO VIRTUAL: Reso. pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo PT FP, Técnicas e procedementos de imaxe e son Ficheiro

 • FP: Carnés e habilitacións profesionais. Comezo do período de inscrición da primeira convocatoria 2021 Ficheiro

 • PERMISOS: Cadro de permisos e licenzas mini Ficheiro

19 de febreiro 2021
 • OPOS: Publicada la convocatoria de Oposiciones en EE.MM. de Castilla - La Mancha 2021. Ficheiro

 • OPOS MATRÍCULA: Abierto el plazo para participar en la convocatoria de oposiciones 2021 en Cantabria. Información completa y actualizada. Ficheiro

 • BOLSA APERTURA: Convocatoria Extraordinaria para formar listas de interinidad en varias especialidades, CEUTA E MELILLA Ficheiro

 • PROTOCOLO: Plan de Benestar Emocional a disposición dos centros educativos con 24 actividades para previr e atenuar a influencia da pandemiaFicheiro

 • EP DIXITAL: Relación provisional de centros seleccionados e excluídos para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante os cursos 2020/21 e 2021/22 Ficheiro

 • PREMIOS: Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da FP. Relación definitiva de proxectos admitidos e excluídos. Ficheiro

 • FP: Carnés e habilitacións profesionais. Orde de convocatoria 2021 Ficheiro

18 de febreiro 2021
 • BOLSA: Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica. Ficheiro

 • CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2021 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Comezo do período de inscrición da convocatoria 2021 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das listas definitivas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Música Ficheiro

17 de febreiro 2021
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PES, procesos de produción agraria Ficheiro

16 de febreiro 2021
 • BOLSA APERTURA: Se abren Bolsas de trabajo en Asturias para los cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y EOI. Ficheiro

 • EXTERIOR: Profesores interinos en el exterior, Alemania. Curso 2021-2022 > Convocatoria y solicitud Ficheiro

 • OPOS: Próxima apertura para participar en la convocatoria de oposiciones 2021 en Cantabria. Información completa y actualizada. Ficheiro

 • EXTERIOR: Profesores interinos en el exterior. Andorra Colegio Español María Moliner. Curso 2021-2022. Plazo de solicitudes abierto Ficheiro

 • DOG: D. e O. Modificación restriccións COVID. Restablecemento da actividade lectiva. Ficheiro

 • DOG: O. pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2021. Ficheiro

 • ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PT FP, especialidade de laboratorio Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de tecnoloxía Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de física e química Ficheiro

 • DOG: O. de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da consellería de Educación. Ficheiro

 • DOG: O. pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Ourense. Ficheiro

12 de febreiro 2021
 • DOG: Reso. pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PT FP, procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico Ficheiro

 • FP: Carnés e habilitacións profesionais. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2021 Ficheiro

11 de febreiro 2021
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores técnicos de FP, procesos de xestión administrativa Ficheiro

10 de febreiro 2021
 • BOLSA: Marruecos. Convocatoria de profesorado interino Maestros y EEMM para el curso 2021/2022. Ficheiro

 • CXT: Último día presentar reclamacións ao baremo.

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de PT FP, procedementos sanitarios e asistenciais Ficheiro

9 de febreiro 2021
 • OPOSICIÓNS: Aclaracións sobre o proceso selectivo convocado en Galicia Ficheiro

 • LEX BORRADOR: Procedemento de reclamación de cualificacións (borrador) Ficheiro

 • CORRECCIÓN ERROS: Reso, pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas EAP profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de APD, curso 2019/20 Ficheiro

 • PROBAS ACCESO: Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021 Ficheiro

 • IDIOMAS: Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística Ficheiro

 • PREMIOS: Desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da FP. Relación de proxectos presentados. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • IDIOMAS: DELF escolar en Galicia para o curso 2020/2021 Ficheiro

8 de febreiro 2021
 • CAFETERÍAS-CENTROS: Instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado Ficheiro

 • ADMISIÓN: Último día para presentación de solicitudes de admisión en centros adscritos Ficheiro

 • DOG: D. 19/2021 polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. Ficheiro

 • DOG: O. pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual. Ficheiro

 • DOG: O. pola que se extingue a autorización do centro privado López y Vicuña, da Coruña, por cesamento de actividades docentes. Ficheiro

 • DOG: CORRECCIÓN ERROS. Reso. pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño, curso 2019/20. Ficheiro

5 de febreiro 2021
 • CXT: Publicación do baremo do concurso xeral de traslados e dos concursos específicos de orientación e de adultos. Ficheiro

 • PROBAS: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2021. Ficheiro

 • ANPE: exige la actualización de protocolos y priorizar a los docentes en la vacunación al ser personal de actividad esencial Ficheiro

 • PREMIOS: Resolución do Concurso de Curtas Senda dos Faros Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de PTFP, especialidade de peiteado. Ficheiro

 • SENTENZA ¿Cómo afecta el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno al complemento de maternidad? Ficheiro

 • BOLSA: Andalucía. Convocatoria de bolsas extraordinarias y bilingües extraordinarias, del cuerpo de maestros. Ficheiro

4 de febreiro 2021
 • BOLSA APERTURA: Urxente: Cantabria para matemáticas con afín inglés. Ficheiro

 • BOE O. EFP/82/2021, por la que se establece el currículo del CF de GM correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. Ficheiro

 • BOE O. EFP/81/2021, por la que se establece el currículo del CF de GS correspondiente al título de Técnico Superior en Termalismo y bienestar. Ficheiro

3 de febreiro 2021
 • BOLSA: Convocatoria do procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas do CM de FP correspondente ao título de técnico en condución de actividades físico-deportivas no medio natural Ficheiro

 • LINGUAS: Convocados, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). Ficheiro

2 de febreiro 2021
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Música. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PTFP; máquinas, servizos e produción. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de navegación e instalacións mariñas. Ficheiro

1 de febreiro 2021
 • PREMIOS: Resolución definitiva dos centros e docentes premiados na convocatoria dos premios educativos Innovagal Ficheiro

 • BOLSA: Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de PT de FP Ficheiro

 • DOG: Extrato da O. pola que se convoca certame Cooperativismo no ensino Ficheiro

 • DOG: O. pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros