Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE

CONCURSOS DE TRASLADOS
Concurso Xeral de Traslados (CXT) Concurso de Adxudicación Destinos Provisionais (CADP)
FP/PT
EOI

 

CXT 2020/21

  ACTUALMENTE ACTIVO

 • CXT: Publicación das instancias de participación na aplicación do concurso. Ficheiro

 • Ábrese prazo de reclamacións, previo á resolución provisional, dende o 5 de febreiro ata o 10 de febreiro do 2021

 • Enlace para reclamacións e información do proceso Ficheiro

 • CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2021 Ficheiro

CADP (finalizado)

Lexislación CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal (Derrogado disposición adicional quinta «Especialidades do Corpo de Mestres» e anexo III polo R.D. 1594/2011, de 4 de novembro. Ficheiro

 • Resolución da direccion xeral centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • LOE 2/2006 Ficheiro

 • LOMCE 8/2013 Ficheiro

 • RD 1594/2011 por la que se establecen las especialidades del cuerpo de maestros. Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ECD/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros