Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
OPOS GALICIA 2017
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • OPOS: Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • OPOS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de P.E.S., P.T.F.P. e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

OPOS GALICIA 2016
 • DOG: Publicación da distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). Ficheiro

 • OPOS: Resolución do 14 de xuño de 2016: distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e castelán no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de FP, mestres, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos. Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composión do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos citados procedementos selectivos. Ficheiro

 • OPOS: Composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá no concurso-oposición ao corpo de inspectores, secundaria, técnicos de f. p. e mestres para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Comenzo do proceso selectivo o día 23 coa presentación e primeira proba.

 • DOG: Publicación das listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros. Ficheiro

 • DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

OPOS GALICIA 2013
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Publición dos listados con aprobados nas oposicións 2013 no corpo de mestres (Pendente de publicar)

 • Composición de tódolos tribunais con ámbito de actuación en Ourense Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de GaliciaFicheiro

 • DOG: Corrección de erros da Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • Resumo do proceso selectivo.Ficheiro

OPOSICIÓNS 2011
 • Listaxe de aprobados na especialidade de Mestre Primaria. Ficheiro

 • Listaxe de aprobados na especialidade de Mestre Infantil. Ficheiro

OPOSICIÓNS 2012
 • 07/06/13 DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril). Ficheiro

 • 06/06/13 DOG: Nomeamento dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril). Ficheiro

 • 04/06/13 OPOS: Resolución do 3 de xuño de 2013: Lugar, data e hora da convocatoria das oposicións Ficheiro

 • 04/06/13 OPOS: Nomeamento dos tribunais e citación dos aspirantes no concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013 Ficheiro

 • 04/06/13 OPOS: Composición dos tribunais para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013 en Galicia con presidente Ficheiro

 • 04/03/2013 DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o ano 2013 Ficheiro

 • 22/02/13 Cantabria: Decreto por el que aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2013 correspondiente a Cuerpos Docentes Ficheiro

 • 20/02/13 OPOS: Adianto das prazas de oposicións en Madrid: 150 E.P., 50 E.I., 50 Inglés, 30 E.M., 30 E.F.,20 P.T., 20 A.L., 30 Inspección. Ficheiro

 • 05/12/12 A Conselleira de Educación de Asturias confirma que non haberá oposicións docentes nesa comunidade. Ficheiro

 • 28/11/12: Avance, previsiblemente convocaranse 80 prazas en La Rioja Ficheiro

 • 28/11/12: Avance, convócanse 190 prazas de maestros e 13 de inspectores en Aragón Ficheiro

 • OPOS: As 2389 prazas convocadas para ESO e FP na comunidade de Andalucía queden temporalmente suspendidas, xa que previsiblemente incumple os presupostos, segundo o Goberno.

 • Primer borrador de la convocatoria de oposicións de la Junta de Andalucía.

OPOSICIÓNS 2011
 • OPOS: Nota informativa para opositores de Madrid. Ficheiro

 • Ya se han publicado las notas de los aprobados en la primera parte de la oposición al Cuerpo de Maestros en la especialidad de Educación Física.

 • Datas para a apertura de plicas para asignar puntuacións da primeira proba. Ficheiro

 • Listaxe de aprobados na especialidade de Mestre Infantil no concurso oposcicón 2011. Ficheiro

 • Listaxe de aprobados na especialidade de Mestre Primaria no concurso oposcicón 2011. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN da D.X. de Centros e RR.HH. pola que se anuncia a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres 2011. Ficheiro

 • DOG.- Oposicions. Publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres ... Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- CORRECCIÓN de erros. procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos.Ficheiro

 • DOG.- CORRECCIÓN listas de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres. Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS.- Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se anuncia a publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da convocatoria 2011 Ficheiro

 • DOG.- Oposicións. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo. Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIONS Resolución pola que se nomean as comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2. Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos. Ficheiro

 • Relacións definitivas de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres.

  • Resolución do 14 de xuño de 2010. Ficheiro

  • Lista definitiva admitidos. Ficheiro

  • Lista definitiva excluidos. Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- Resolución do 10 de xuño de 2011 pola que se nomean as comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2. Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- RESOLUCIÓN da DX RRHH, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega, nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores (2011). Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN da DX de Centros e RRHH, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril). Ficheiro

 • OPOSICIONS.- Publicación das datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e tamén as datas, as horas e os lugares en que se celebrará a primeira parte da proba. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN pola que se nomean os tribunais das probas do proceso selectivo do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • Listaxe provisional de admitidos Ficheiro

 • Listaxe provisional de excluídos Ficheiro

 • Publicación dos tribunais de oposicións ó corpo de mestres. Ámbito de actuación: Ourense Ficheiro

 • Publicación dos tribunais de oposicións ó corpo de mestres. Ámbito de actuación: Toda Galicia

 • Oposicións ASTURIAS: lista provisional de aspirantes admitidos. Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- Comunidade Valenciana, primeiro exame 27-06-2011.

 • Actualización de oposicións. Ficheiro

 • CONVOCATORIA PRAZAS OPOSICIÓNS. Ficheiro

 • Oposicións.- Listas de admitidos en Extremadura. Ficheiro

 • Informacion relacionada co procedemento selectivo para o ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Ficheiro

Consulta sobre oposicións 2009
 • Consultar a oferta de Emprego Público por Comunidades Autónomas e Especialidades Consulta

 • Convocatorias publicadas por Comunidades Autonomas Consulta

Xeral
 • Real decreto de acceso a la función pública. Ficheiro

 • 21 DE NOVIEMBRE DE 2006.- BORRADOR DEL REAL DECRETO por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Fichero

 • BOE 19/01/2009 Orden por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes. Ficheiro

Documentación para toma de posesión
 • Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso 07/08, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

  Ficha datos persoais

  Datos bancarios

  Datos para retención do IRPF

  Fotocopia do DNI

  Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Educación Primaria
 • Boletin especial. Todo o que queres saber sobre o proceso selectivo

 • Convocatoria de Oposicións 2009 publicada no DOGA

 • Listado de Prazas nas Oposicións 2009

 • Resultado do sorteo de tribunais para o proceso selectivo do corpo de Mestres: Toda Galicia   Ourense

 • Listas provisionais de admitidos/excluídos no concurso-oposición. O prazo de reclamación é de 5 días dende a publicacion no DOGA a través de persoal.primaria@edu.xunta.es. ou do fax 881999241

  Lista provisional de admitidos

  Lista provisional de excluidos

 • Exame de Galego na oposicion.

  Data e Lugar

  Lista provisional de excluidparticipantesos

  Tribunais

 • ANPE Ourense informa: O proceso selectivo de acceso ó Corpo de Mestres iniciarase o Venres 26 de Xuño, coa presentación e realización da proba A.

 • Resolución pola que se nomean os tribunais que deberán xulgar as probas do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas especialidades. Enlace

 • OPOSICIÓN MESTRES PRIMARIA- Actualizacion das listas provisionais de admitidos e excluídos no concurso-oposición

  Admitidos

  Excluidos

 • Datas, horas e lugar das probas de oposicionArquivo

 • Lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega Enlace

 • Listaxe de opositores por tribunais (Pendente de publicar no DOG) Enlace

 • Distribucción de opositores por tribunais (pendente de publicar no DOG) Enlace

 • Publicación do resultado da proba de galego para os aspirantes do corpo de mestres Ficheiro

 • DOG. Resolución pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes admitidos ao procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG .Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres. Ficheiro

 • Cadro resumo das oposicións de mestres (ano 2008) Ficheiro

 • Modelo de reclamación (OPOS 2009)

 • Folla de motivos de exclusión ficheiro

 • Folla para pago de tasas (facer por triplicado) (OPOS 2009)

 • Modelo para solicitar informe(OPOS 2009)

 • Modelo de autobaremación (OPOS 2009)

 • Modelo informe primaria B.2 (OPOS 2009)

 • Baremo oposicións

 • Cadro resumo das oposicións de mestres (ano 2008) Ficheiro

 • DOG.Orde pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres e adquisición de novas especialidades. (OPOS 2008) Ficheiro

 • Oferta de emprego público docente Galicia 2008 Ficheiro

 • Publicado no DOG a orde pola que se fai pública os opositores aprobados na oposición do 2007. Ficheiro

Educación Secundaria
 • BOE 19/01/2009 Orden por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes. Ficheiro

 • Publicación no BOE dos nomeamentos de funcionarios de carreira dos opositores de secundaria seleccionados nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 9 de abril de 2007 Ficheiro

 • DOG.- Resolución polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación e a primeira parte da proba de oposicións de PES. Ficheiro

 • Cadro resumo de lugares de oposición de PES Ficheiro

 • DOG.- Composición tribunais oposicións de PES Ficheiro

 • Datas e lugares examen de Galego e Castelán para acceso a corpos docentes Ficheiro

 • DOG.-Listaxe provisional de opositores ao corpo PES Ficheiro

 • Composición dos tribunais de oposicións de PES Ficheiro

 • Publicadas as listas provisionais de excluidos nas oposicións de PES Ficheiro

 • Publicadas as listas provisionais de admitidos nas oposicións de PES Ficheiro

 • Consulta de vacantes definitivas para CXT de Secundaria Ficheiro

 • DOG.Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de PES, EOI, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de FP e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • Borrador da convocatoria de oposicións de secundaria Galicia Ficheiro

 • Oferta provisional de emprego público docente Galicia 2008 Ficheiro

 • Resolución definitiva do concurso provisional para secundaria 2007 Ficheiro

 • Publicado no DOG o listaxe de aprobados nas oposicións 2007. Servizo de secundaria. Ficheiro

 • Folla para pago de tasas (facer por triplicado) Ficheiro

 • Modelo de autobaremación Ficheiro

 • Baremo Ficheiro

 • Modelo de informe B.2 Ficheiro

Temarios para oposicións

Temarios vixentes para oposicións do 2008, e publicados no BOE 21 de setembro do 93, e o de Primaria publicado no BOE o 15 de marzo de 2007.

OPOSICIÓNS CONVOCADAS
 • Consulta as convocatorias de oposicións nas distintas comunidades autónomas Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros