Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
OPOS GALICIA 2018
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • OPOS: Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • OPOS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

 • Oferta exposta no parlamento Ficheiro

 • BOE: Modificación del R. D. 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley Ficheiro

OPOS GALICIA 2017
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de P.E.S., P.T.F.P. e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 en Ourense Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres... Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES. PT de FP, música e artes escénicas, mestres e adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES. PT de FP, música e artes escénicas, mestres e ... Ficheiro

 • OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES. PT de FP, música e artes escénicas, mestres e ... Ficheiro

 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017
  Distribución de opositores por tribunais (primaria)

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010