Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Consultas Consellería de Educación
Lexislación
  • Addenda de interinos 2013 DOG nº 93 do 19 de maio de 2010 Ficheiro

  • DOG: ORDE pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. Ficheiro

  • DOG.- Resolución pola que se dá publicidade ao texto refundido do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas distintas das universitarias. Ficheiro

  • Addenda de interinos 2013 DOG nº 93 do 19 de maio de 2010 Ficheiro

  • DOG.-Orde relativa ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

Bolsas de interinidades e substitucións
  • No seguinte enlace poderás acceder a tódalas bolsas convocadas a nivel nacional e internacional. Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros