Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2018/2019
 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, P.T.F.P., ... Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2017/2018
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

CXT CURSO 2016/2017
 • DOG: Convocatoriria de concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
 • Toma de posesión: Instruccións Ficheiro

 • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

 • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word

 • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

 • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
 • CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado do corpo mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • DOG-Concurso: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos... Ficheiro

CXT CURSO 2013/2014
CXT CURSO 2012/2013
 • DOG: Publicación da adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2013/14. Ficheiro

 • Resolución provisional do concurso de traslados Ficheiro por orde alfabética Ficheiro por orde de adxudicación

 • Puntaucións máximas e mínimas do CXT de primaria na provincia de Ourense Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva primaria 2012/2013 Ficheiro

 • Notas de corte destino Ourense cidade no último concurso (11/12) Ficheiro

 • Notas de corte en Galicia no último concurso (11/12) Ficheiro

 • CXT: Circular 12/2012 pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados cos concursos xerais de traslados de ámbito nacional. Ficheiro

 • CXT: O CXT 2012/2013 en datos Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros convocatoria do CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro
CXT CURSO 2012/2013
CXT CURSO 2011/2012
 • DOG: Resolución: adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados de mestres convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011 (DOG do 15 de novembro). Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva do concurso de traslados para o corpo de mestres para o ano 2012. Listaxe da adxudicación definitiva por orde alfabética (segundo o arquivo enviado polo Ministerio de Educación)

 • DOG: vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no CXT entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ESO, FP, Artes e Idiomas. Ficheiro

 • Datos de CXT anteriores. Ficheiro

 • Adxudicacións CXT ano 2010/11. Cortes, especialidades, notas mínimas e máximas. Ficheiro

CXT CURSO 10/11
 • Resolución do 26 de maio de 2011: Adxudicación definitiva dos destinos do corpo de mestres. Ficheiro

  • Anexo I: Adxudicación definitiva dos destinos ordenados por puntuación Ficheiro

  • Anexo II: Relación de excluídos Ficheiro

  • Anexo III: Relación do profesorado en situación de expectativa de destino Ficheiro

  • Consultar por NIF

 • Real Decreto por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes Ficheiro

CXT CURSO 09/10
 • DOG.- Resolución pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos obtidos no concurso de traslados polo persoal do corpo de mestres Ficheiro

 • Resolución definitiva do CXT. Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres. Ficheiro

 • Estudio Orientativo do Concurso Xeral de Traslados de Mestres Fichero

CXT CURSO 08/09
CXT CURSO 07/08
 • Resolución definitiva de destinos do CXT de mestres. Curso 07.08 Ficheiro

 • DOG Orde pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico do Corpo de mestres.Curso 07.08 Ficheiro

CXT CURSO 06/07
 • Resolución definitiva do CXT de mestres. Curso 06.07 Ficheiro

 • ORDEN pola que se convoca concurso de traslados autonómico do Corpo de Mestres. Curso 06.07 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010