Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2018/2019
 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2017/2018
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

CXT CURSO 2016/2017
CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
CXT CURSO 2013/2014
CXT CURSO 2012/2013
CONCURSO DE TRASLADOS 2011/2012
Xeral
Documentación para toma de posesión

Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso 07/08, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

Instruccións 2011

Ficha datos persoais

Datos bancarios

Datos para retención do IRPF

Fotocopia do DNI

Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Concursos de Traslados
ORDENFecha InicioFecha Fin
Publicado no DOG a adxudicación provisional de destinos para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación 2008/2009 Ficheiro

02.04.09 15.04.09
Resolución pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación. Ficheiro

----
Resolución pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro

2008
CXT específico entre funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Publicación das relacións de participantes e puntuacións provisionais do baremo de méritos. Ficheiro

06.02.2008 15.02.2008
Corrección de erros da Orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro 27.11.2007
Orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro 14.11.2007
Publicado en el DOG la resolución definitiva do concurso específico para cubrir prazas de orientación Ficheiro
ORDEN do 19 de outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  Fichero 27-10-06 15-11-06
Orde pola que se establecen as normas aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal. Curso 08-09 Ficheiro
R.D. polo que se modifica o R.D polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional. Curso 08-09 Ficheiro
Actualización de prazas para CXT na provincia de Ourense. Curso 08-09 Ficheiro
Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010