Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2016/2017
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
 • Toma de posesión: Instruccións Ficheiro

 • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

 • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word

 • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

 • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
 • CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado do corpo mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • DOG-Concurso: Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

 • DOG-Concurso: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos... Ficheiro

 • DESTINOS: Borrador Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...
  Orde do 10 de xuño de 2014: Normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2014/2015
  Anexo: Códigos localidades e centros

CXT CURSO 2013/2014
 • CXT: Adxudicación definitiva
  Adxudicación definitiva de secundaria e outros 2013/2014 (publicado o 14/03/2014)
  Ministerio: adxudicados xeral 2013/2014 (publicado o 14/03/2014)

 • CXT: Aviso sobre a consulta da instancia e do baremo dos concursos de traslados
  Apelidos Baremados:
  Secundaria: A-I, ambas incluídas. Ficheiro
  Primaria: A-F, ambas incluídas. Ficheiro

 • CXT: a avaliación dos méritos alegados polos concursantes, no que se refire ás epígrafes 6.1 e 6.3 do baremo establecido nas ordes dos concursos de traslado (primaria, secundaria, orientación, adultos e inspección) comenzará o día 16 de decembro as 9:00 horas na sede da inspección educativa de San Lázaro.

 • DOG-CXT.- Resolución pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. Ficheiro

 • DOG: Vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados. (18-12-2013)Ficheiro

 • Vacantes do corpo de inspectores a 13-12-2013 Ficheiro

 • CXT: Circular do CXT Ficheiro

 • CXT: prazo de presentación de instancias o martes 5 ao xoves 21 de novembro (ambos inclusive)

 • Enlace para participar (PECHADO)

 • Enlace a Datos Personais

 • DOG: Concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2014 (Pendiente de publicar no DOG). Ficheiro

CXT CURSO 2012/2013
 • Prazo para pedir: Ata o 3 de xullo (mestres) e 6 de xullo (PES)
  Acceso para participar Enlace

 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva secundaria, inspectores e outros 12/13 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros das prazas a concurso xeral de traslados. Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no CXT entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, F.P., ensinanzas artísticas e de idiomas convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. Ficheiro

 • CXT: ANPE denuncia a supresión de vacantes de concurso de P.E.S en Ourense pola modificación de ensinanzas no IES A Carballeira Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos ...

 • CXT: Tódalas adxudicacións provisionais con puntuacións máximas e mínimas na provincia de Ourense Ficheiro

 • CXT: A Xefatura Territorial de Educación de Ourense a petición de ANPE e o resto de OO.SS. ven de comunicarnos a proposta de novas prazas que sairán a concurso de traslados que son:
  E.M.- IES Ferro Couselo
  E.P.- CEIP de Amoeiro
  E.F.- CEIP Manuel Respino

 • Publicación da Resolución provisional secundaria e outros cxt 2012/2013 Ficheiro

 • Resolución provisional participantes cxt 2012/2013 alfabética secundaria e outros. Ficheiro

 • Baremo provisionalFicheiro

 • Modificacións de prazas ás publicadas no DOG da provincia de Ourense Ficheiro

 • Publicación das vacantes provisionais a proveer

 • Consultar instancia Ficheiro

 • Luns día 14 comenzo da valoración de méritos no que se refire aos puntos 6.1 e 6.3 do anexo XIV e 4.1 do anexo XV.

 • Enlace para concursar (pechado)

 • Enlace para Consultas Enlace concurso

 • Enlace para renunciar Ficheiro

 • Notas de corte destino Ourense cidade no último concurso (11/12) Ficheiro

 • Notas de corte en Galicia no último concurso (11/12) Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. Ficheiro

 • CXT: O CXT 2012/2013 en datos Ficheiro

 • CXT: Circular 12/2012 pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados cos concursos xerais de traslados de ámbito nacional. Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros convocatoria do CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • CXT: Convocatoria do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • CXT: Listaxe de vacantes provisionais para CXT na provncia de ourense Ficheiro

 • CXT: Borrador do concurso nacional de traslados. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

 • Lexislación relativa a CXT

  • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

  • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

  • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

  • DOG 17-9-2012. Resolución do 12 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2012-2013 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, os que resultan desprazados por falta de horario, o persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

  • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

  • Loe 2/2006 Ficheiro

  • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

  • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las q se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS 2011/2012
 • CXT: Comisións de servizos por motivo de saúde: Aberto o segundo prazo para a solicitude do 15 ao 29 de maio de 2012. Ficheiro

 • DOG: CXT, RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2012, da D.X. de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • DOG: (CXT) Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de Educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas. Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. Ficheiro

 • DOG: vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no CXT entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ESO, FP, Artes e Idiomas. Ficheiro

 • DOG: CXT provisorio entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, EOIs, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • Vacantes do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012
  Vacantes do corpo de inspectores

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. Listaxe da adxudicación provisional para o corpo de inspección educativa

 • CXT: explicación detallada da baremación do apartado 6.Ficheiro

 • Consulta do baremo provisorio. Ficheiro

 • DOG.- CXT: Publicado no DOG resolución pola que se determina a composición da comision ditaminadora do Concurso de Traslados. Ficheiro

 • DOG.- Vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no CXT do corpo de mestres, inspectores de educación, inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, F.P., ensinanzas artísticas e de idiomas. Ficheiro

 • Resolución pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. Ficheiro
  Filtrar por corpo e especialidade

 • Enlace para participar. Ficheiro

 • Enlace para alegar novos méritos (datos persois). Ficheiro

 • Aclaracións ó concurso 2011-2012. Fichero

 • Aclaracións ó concurso 2011-2012. Fichero

 • Baremo de méritos. Ficheiro

 • Vacantes provisionais nas provincias de:

  Ourense (acualizado 15/11) Mestres

 • Pontevedra. Mestres

  A Coruña. Mestres

 • Baremo de méritos. Ficheiro

 • Códigos de especialidades. Ficheiro

 • Códigos de centros e localidades. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convoca CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • BOE: R.D. 1594/2011 por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

Xeral
 • Baremo de méritos (inspectores de educación) 2011/2012. Ficheiro

 • LISTAXE de Centros con Xornada Única 2007/2008 Fichero

 • Enlace ó concurso de adxudicación de destinos provisionais 08.09 Enlace

 • Códigos das especialidades para mestres . Fichero

Documentación para toma de posesión

Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso 07/08, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

Ficha datos persoais

Datos bancarios

Datos para retención do IRPF

Fotocopia do DNI

Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Inspección Educativa
ORDENData InicioData Fin
Orde pola que se fan públicas as vacantes provisorias nas sedes da Inspección Educativa para o curso 2008-2009. Ficheiro
Publicado no DOG a orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa. Fichero 08.11.2007 24.11.2007
Publicado no DOG a resolución definitiva do CXT de inspectores (Galicia) Fichero 20.06.07
ORDEN do 20 de Outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa.  Fichero 8-11-06 12-11-06
Orde pola que se establecen as normas aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal. Curso 08-09 Ficheiro
R.D. polo que se modifica o R.D polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional. Curso 08-09 Ficheiro
Actualización de prazas para CXT na provincia de Ourense. Curso 08-09 Ficheiro
Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010