Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
CXT CURSO 2017/2018
CXT CURSO 2016/2017
 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso xeral de traslados para o persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2017 Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P.,... Ficheiro

 • CXT: Composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes para o ano 2017 Ficheiro

 • BOE: Orde pola que se establecen as normas procedimentais aplicables ós C.X.T. de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017. Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
 • Toma de posesión: Instruccións Ficheiro

 • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

 • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word

 • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

 • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

Xeral
 • LISTAXE de Centros con Xornada Única 2007/2008 Fichero

 • Enlace ó concurso de adxudicación de destinos provisionais 08.09 Enlace

 • Códigos das especialidades para mestres. Fichero

Documentación para toma de posesión
 • Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso 07/08, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

  Ficha datos persoais

  Datos bancarios

  Datos para retención do IRPF

  Fotocopia do DNI

  Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Concurso provisional de destino 2008
ORDENData InicioData Fin
MESTRES.-Resolución do concurso de destinos provisionais. Ficheiro 30.07.08
PES.-Resolución do concurso de destinos provisionais. Ficheiro 31.07.08
Educación Primaria
ORDENData InicioData Fin
DOG. Resolución definitiva de destinos do CXT de mestres. Curso 07.08 Ficheiro 19.05.2008
Vacantes definitivas para CXT do corpo de mestres. Curso 07.08 Ficheiro

06.05.2008
DOG resolución provisional do CXT de mestres. Curso 07.08 Ficheiro 25.03.2008 04.04.2008
Avance da resolución provisional de CXT de mestres. Curso 07.08 Ficheiro

DOG Orde pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico do Corpo de mestres.Curso 07.08 Ficheiro

08.11.2007 24.11.2007
Publicado no DOG a resolución definitiva do CXT de mestres. Curso 06.07 Fichero 31.05.2007
DOG ORDEN pola que se convoca concurso de traslados autonómico do Corpo de Mestres. Curso 06.07  Fichero
Educación Secundaria
ORDENData InicioData Fin
DOG.- Resolución definitiva de CXT para PES Ficheiro 23.05.2008
Resolución definitiva de CXT para PES Ficheiro Pendente de publicar no DOG
DOG. Orde pola que se fan públicas as vacantes definitivas dos corpos de profesores que imparten PES, FP, ensinanzas artísticas e idiomas. Ficheiro 05.05.08
Resolución provisional do concurso de traslados de secundaria. Consulta por especialidades Pendente de publicar no DOG
Resolución provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos - Secundaria. Ficheiro Pendente de publicar no DOG
O plazo de presentación de instancias para o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de PES, profesores técnicos de F.P., profesores de E.O.I., catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, amplíase ao 10 de decembro por mor da corrección de erros. 04.11.2007 10.12.2007
Orde pola que se fan públicas as vacantes provisorias dos corpos de PES, F.P., ensinanzas artísticas e idiomas para o curso 2008-2009. Ficheiro
Corrección de erros da Orde pola que se convoca concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de PES, profesores técnicos de F.P., profesores de E.O.I., catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño. Fichero 20.11.2007
Orde pola que se convoca concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de PES, profesores técnicos de F.P., profesores de EOI, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño. Fichero 08.11.2007 24.11.2007
Publicación no DOG da resolución definitiva do concurso de traslado Secundaria Fichero 07.06.07
Orde do 20 de outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño.  Fichero 15-11-06 1-12-06
ORDEN do 20 de outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de ensino secundario, para cubriren prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.  Fichero 15-11-06 1-12-06
Inspección Educativa
ORDENData InicioData Fin
Orde pola que se fan públicas as vacantes provisorias nas sedes da Inspección Educativa para o curso 2008-2009. Ficheiro
Publicado no DOG a orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa. Fichero 08.11.2007 24.11.2007
Publicado no DOG a resolución definitiva do CXT de inspectores (Galicia) Fichero 20.06.07
ORDEN do 20 de Outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa.  Fichero 8-11-06 12-11-06
Departamento de Orientación
ORDENFecha InicioFecha Fin
Resolución pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación. Ficheiro

01.04 ----
Resolución pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro

27.02.2008 08.03.2008
CXT específico entre funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Publicación das relacións de participantes e puntuacións provisionais do baremo de méritos. Ficheiro

06.02.2008 15.02.2008
Corrección de erros da Orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro 27.11.2007
Orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro 14.11.2007
Publicado en el DOG la resolución definitiva do concurso específico para cubrir prazas de orientación Ficheiro
ORDEN do 19 de outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  Fichero 27-10-06 15-11-06
Centros específicos de adultos
ORDENFecha InicioFecha Fin
Resolución pola que se resolve provisoriamente o concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de PES, para cubriren prazas nos centros específicos de adultos Ficheiro Reclamacións 10 días Renuncias 5 días
CXT para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Publicación das relacións de participantes e puntuacións provisionais do baremo de mérios. Ficheiro

06.02.2008 15.02.2008
Enlace para participar Ficheiro
Corrección de erros pola que se convoca concurso de traslados específico,para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro 04.12.2007
Orde pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro 28.11.2007 17.12.2007
Folla de alegación de novos méritos. Ficheiro
Folla de alegación de méritos (deberana entregar aquelas persoas que non estean baremadas) Ficheiro
Modelo de Instancia para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos para mestres. Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros