Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

20 de agosto de 2018
 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, ... Ficheiro

16 de agosto de 2018
 • CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

13 de agosto de 2018
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

09 de agosto de 2018
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Bolsa pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019) Ficheiro

07 de agosto de 2018
 • DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/2019 Ficheiro

03 de agosto de 2018
02 de agosto de 2018
 • CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...,para o curso 2018/2019 Ficheiro

01 de agosto de 2018
 • STEMBACH: Resolución provisional de 31 de xullo de 2018, centros autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2018/19 Ficheiro

 • DOG: Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva Ficheiro

 • DOG: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

31 de xullo de 2018
 • CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de secundaria para o curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • ASESORÍAS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

 • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2018) Ficheiro

 • ASESORÍAS: Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución provisional das as licenzas por formación para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • CATALOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

27 de xullo de 2018
 • CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2018/19 Ficheiro

18 de xullo de 2018
 • VACANTES: Listaxe de vacantes da provincia de Ourense para o curso 2018-2019 Ficheiro

12 de xullo de 2018
 • SAÚDE: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

27 de xuño de 2018
 • PREFERENTE: Adxudicación provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

 • CATALOGO: Proposta de vacantes provisionais de mestres Curso 2018-2019 da Provincia de Ourense Ficheiro

26 de xuño de 2018
 • DOG: RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2018. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP) para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e P.E.S., P.T. F.P., mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo . Ficheiro

22 de xuño de 2018
 • BILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos das novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe provisional dos centros autorizados e excluídos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe provisional de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxe provisional de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P.: Oferta formativa de Formación Profesional para o curso 2018/2019 en centros públicos Ficheiro

21 de xuño de 2018
 • DOG: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2018/2019 Ficheiro

20 de xuño de 2018
 • DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

18 de xuño de 2018
 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • MATERIAS: Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato: borrador das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI" Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. Ficheiro

15 de xuño de 2018
 • FORMACIÓN: Convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Listaxe provisional de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

14 de xuño de 2018
 • DOG: Orden por la que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional entre el personal docente perteneciente a los cuerpos de inspectores de Educación, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de F.P. ... Ficheiro

13 de xuño de 2018
 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

 • DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

11 de xuño de 2018
 • CUALE: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa CUALE 2017/2018 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • ARTES: Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (2018) Ficheiro

 • STEM: Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2018 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • MAKER: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • BILINGÜES: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa de Seccións Bilingües 2017/2018 Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017 Ficheiro

 • CALENDARIO: Calendario escolar 2018/2019 Ficheiro

07 de xuño de 2018
 • OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • DOG: Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week Ficheiro

 • PIALE: Orde do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE Ficheiro

06 de xuño de 2018
 • OPOS: Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 Ficheiro

05 de xuño de 2018
 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • CONVENIOS: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial Docente non Universitaria Ficheiro

28 de maio de 2018
 • OPOS: Como reclamar á lista de excluidos e á non aparaición en ningunha das listas Ficheiro

 • DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

 • DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

25 de maio de 2018
 • BOLSA: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

23 de maio de 2018
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2017/2018 Ficheiro

22 de maio de 2018
 • OPOS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • FONDO LIBROS: Anexos I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Ficheiro

21 de maio de 2018
 • DOG: Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

16 de maio de 2018
 • MESA: Informe da Mesa Sectorial de homologación retributiva envio informe da mesma. Quedamos emprazados novamente para o vindeiro martes 22 de maio ás 11:30 horas. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade matemáticas Ficheiro

14 de maio de 2018
 • DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo Ficheiro

11 de maio de 2018
 • BOLSA: Listaxe provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

9 de maio de 2018
 • MESA: Orde do día da mesa sectorial do martes 15 de maio de 2018 Ficheiro

 • DOG: Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

8 de maio de 2018
 • EDUEXCHANGES: Listaxe provisional de centros admitidos da convocatoria para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19 Ficheiro

7 de maio de 2018
 • DOG: Corrección de erros da orde pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música Ficheiro

4 de maio de 2018
 • CALENDARIO: Borrador do calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. Ficheiro

3 de maio de 2018
 • DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de E.O.I. e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres,... Ficheiro

 • DOG: Modificación da Orde de 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente Ficheiro

2 de maio de 2018
 • CADP: BORRADOR da orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria, especialidade relixión evanxélica Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010