Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

26 de abril de 2018
 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • CRD VIGO: Concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde Ficheiro

25 de abril de 2018
 • DOG: Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia. Ficheiro

24 de abril de 2018
 • GALIMIENS: Resolución provisional da D. X. de Educación, F. P. e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe de centros seleccionados e suplentes para participar no programa GALIMIENS de intercambio de alumnado con centros educativos da Académie d’Amiens (Francia) durante o ano 2018. Ficheiro

20 de abril de 2018
 • ATENCIÓN PREFERENTE: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

19 de abril de 2018
 • BOLSA: Convócase un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006) Ficheiro

 • DOG: Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/2018 Ficheiro

17 de abril de 2018
 • DOG: Corrección de erros. Orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019 Ficheiro

16 de abril de 2018
 • SAÚDE: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2018/19 Ficheiro

 • DOWN: Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos (590124), de instalacións electrotécnicas (591206) e especialidades de italiano (592012) Ficheiro

 • CONGRESO: Resolución definitiva de centros seleccionados da convocatoria para a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018” Ficheiro

 • DOG: Resolución conxunta da S. X. de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ficheiro

13 de abril de 2018
 • DOG: Pubicación da D.X. da Función Pública dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ficheiro

12 de abril de 2018
 • EPA: Orde pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

10 de abril de 2018
 • DOG: Modificación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral (CONCLIA) Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

09 de abril de 2018
 • DOG: Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

06 de abril de 2018
 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

05 de abril de 2018
 • CONCILIA: Modificación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral Ficheiro

03 de abril de 2018
 • PLURILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURIBACH: Resolución pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Resolución pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/2019 Ficheiro

02 de abril de 2018
 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de decembro de 2017. Ficheiro

27 de marzo de 2018
 • F.P.:Listaxe provisional de admitidos e excluídos dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros do Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

23 de marzo de 2018
 • PREMIO: Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • EDUEXCHANGES: Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/2018 Ficheiro

21 de marzo de 2018
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

16 de marzo de 2018
 • EXCEDENCIA: Instrucións sobre o uso fraccionado da situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares. Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial do Martes 20 de marzo de 2018. Ficheiro

 • CURRICULO: Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas, e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas. Ficheiro

 • BORRADOR: PROXECTO DE ORDE 8 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018. Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2018. Ficheiro

15 de marzo de 2018
 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

14 de marzo de 2018
 • BACHARELATO: Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia Ficheiro

13 de marzo de 2018
 • DOG: Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (procedemento ED114A). Ficheiro

12 de marzo de 2018
 • BOP: V premio Estatuto de autonomía Ficheiro

 • OPOS: Nota informativa acerca do concurso-oposición para o ingreso e acceso aos corpos docentes para o ano 2018 Ficheiro

 • BIBLIOTECA: Relación definitiva de centros adheridos na iniciativa "Voluntariado na biblioteca escolar" (Bibliotecas Escolares Solidarias) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listaxes de interinidades e substitucións de francés; cociña e pastelaría, equipos electrónicos e mecanizado e mantemento de máquinas; italiano e portugués; e piano, trompa e trompeta Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

10 de marzo de 2018
 • BOE: Convocatoria de 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de Grado Superior por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Ficheiro

 • BOE: Convocatoria de 1.005 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Ficheiro

09 de marzo de 2018
 • ABAU: Borrador da Resolución pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/2018, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/2019 Ficheiro

08 de marzo de 2018
 • DOG: Regulación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • Últimas modificacións propostas:
  - Carballiño. IES Chamoso Lamas: PTFP de Mantemento de Vehículos deixa de estar a amortizar (dispoñible si hai resulta).
  - Ribadavia. IES O Ribeiro:Matemáticas o mesmo deixa de estar a amortizar (dispoñible si hai resulta)..
  - Maceda: Sistemas e aplicación informáticas (PTFP)
  - Ourense. IES Ferro Couselo: Inglés
  - Pereiro de Aguiar. CEIP: PT

07 de marzo de 2018
 • DOG: Decreto por el que se dictan normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018. Ficheiro

 • DOG: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Acordo entre a Consellería e as organizacións ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica a disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso do persoal docente interino e substituto Ficheiro

05 de marzo de 2018
 • BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas para impartir docencia do corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical Ficheiro

03 de marzo de 2018
 • BOE: Real Decreto por el que se establece el título de Técnico en mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

 • BOE: Real Decreto por el que se establece el título de Técnico en mantenimiento de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

02 de marzo de 2018
 • BOLSA: Convocatoria de bolsa extraordinaria de varias especialidades de Secundaria: FOL, Francés y Economía en Ceuta y Melilla. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010