Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

11 de xuño 2021
 • OPOS: Modificación das horas e lugares de actuación de algúns tribunais que xulgarán o procedemento selectivo Ficheiro

 • ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de maio de 2021) Ficheiro

 • CPINNOVA: Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • CPINCLUE: Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • BACHIBAC: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat –Bachibac– nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • PREMIOS: Lugares de realización da proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021 Ficheiro

10 de xuño 2021
 • OPOS: Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos aos corpos docentes Ficheiro

 • RELIXIÓN: Publicación da resolución provisional do concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería Ficheiro

 • FORMACIÓN: Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2021/22 Ficheiro

8 de xuño 2021
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2021 Ficheiro

4 de xuño 2021
 • F.P.: Oferta de FP. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

4 de xuño 2021
 • PREMIOS: Programa Atrévete 2020-2021. Relación de alumnado premiado. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos Ficheiro

3 de xuño 2021
 • DOG: Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 Ficheiro

2 de xuño 2021
 • DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

 • DOG: Concesión das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2021 Ficheiro

1 de xuño 2021
 • VACINAS: Xa comenzan a chamar para adminsitrar a segunda dose da vacina contra COVID19.

 • PREMIOS/BAC: Publicadas as relacións provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • FP: Probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • PROTOCOLO: Publicación do Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola Covid-19 para a celebración dos procesos selectivos de educación Ficheiro

29 de maio 2021
 • BOE/FP: RD. por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales. Ficheiro

 • BOE/FP/CURRICULO: RD. por el que se establece el Curso de especialización en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

 • ANPE/MUFACE: Recordatorio xuño 2021: posibilidade de cambio ordinario de entidad Ficheiro

28 de maio 2021
 • ATENCIÓN PREFERENTE: Anpe Ourense en consulta á Consellería confirma que se van convocar prazas de atención preferene para curso 21/22.

 • FP: Los profesores de FP que no tienen título universitario se incorporarán a un nuevo cuerpo docente. Ficheiro

 • LOMLOE: Es hora de abordar la situación profesional de los docentes Ficheiro

 • FP: Probas de acceso a grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2021 Ficheiro

27 de maio 2021
 • OPOS: A Consellería acaba de publicar un dosier de prensa onde se indican concellos e días onde se celebrarán as oposicións das distintas especialidades. Ficheiro

26 de maio 2021
 • ABAU/BAC: Parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • R. ESPECIAL: Convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 Ficheiro

 • FP: Concurso eduemprende Idea 2021. Relación de proxectos admitidos Ficheiro

 • PREMIOS:Convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 Ficheiro

 • STEMBACH: Resolución pola que se regula o BAC de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22 Ficheiro

21 de maio 2021
 • CÁTEDRAS: Data do sorteo e composición dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • SAÚDE: Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde para o curso académico 2021-22 Ficheiro

 • CONCILIA: Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2021-22 Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva do concurso de traslados para o corpo de mestres. Ficheiro

20 de maio 2021
 • MEDIDAS 21/22: Resumo das principais medidas hixiénico sanitarias para curso 21/22 Ficheiro

 • EXTERIOR: Puntuación de los candidatos que han superado la 1ª parte y citaciones para la lectura de la 2ª parte de Docentes en el exterior Ficheiro

 • ANPE: exige una reducción de ratios y la dotación de profesorado suficiente para afrontar con garantías el próximo curso escolar Ficheiro

 • SENTENCIA: El Tribunal Constitucional anula el decreto que integra la gestión de Clases Pasivas en la Seguridad Social Ficheiro

 • BORRADOR/TRANSFORMA: polo que se transforman IES en CIFP e se trasladan ensinanzas. Ficheiro

 • BORRADOR/FP: pola que se actualiza a oferta de FP, polo réxime ordinario, en centros públicos para o curso académico 2021-2022 Ficheiro

 • BORRADOR/FP: pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de FP para o curso académico 2021-2022. Ficheiro

 • FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021. Prazas liberadas Ficheiro

 • DOG/LIBROS: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2021/22 Ficheiro

19 de maio 2021
 • BIBLIOTECAS: centros seleccionados en Voluntariado de Lectura-A (primaria) e Selos "Biblioteca Escolar Solidaria" Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia,como profesor especialista, en determinados módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil Ficheiro

 • ARTES e DESEÑO: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22. Ficheiro

18 de maio 2021
 • DOG: Resolución da D.X. da Función Pública, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se autorizan os criterios de repartición e convocatoria do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2020 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ficheiro

 • DOG: Resolución da S. X. de Educación e F.P., pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2021/22. Ficheiro

 • DOG: Resolución da S. X. de Educación e F.P., pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2021/22. Ficheiro

 • CADP: Apertura do prazo de solicitudes de NON participación para persoal interino e substituto Ficheiro

13 de maio 2021
 • CXT: Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de Educación para o 2021 Ficheiro

12 de maio 2021
 • OPOS: Corrección de erros D. Xeral de Centros e RR.HH en relación coas sedes dos tribunais que xulgarán a proba de coñecemento de galego Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021. Listaxe 1ª adxudicación ordinaria Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021. Listaxe definitiva de inscrición Ficheiro

11 de maio 2021
 • ANPE/EXTERIOR: Jornada Informativa Online sobre acceso a Puestos Docentes en el Exterior. Ficheiro

 • BAC/ADULTOS: Publicación das cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de 20 anos (2021)Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Resolución do III Concurso de Podcasts Radio na biblio en colaboración coa CRTVG. Ficheiro

 • OPOS: Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e castelán. Ficheiro

07 de maio 2021
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 Ficheiro

 • FP: Selección de estadías formativas 2021 en empresas para profesorado de Formación Profesional e das artes plásticas e o deseño. Resolución definitiva Ficheiro

 • BORRADOR: Decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital Ficheiro

 • CXT: Fechas previstas de publicación de la adjudicación definitiva del concurso de traslados. Ficheiro

 • BOLSA/ASTURIAS: Apertura de ista de interinades e substituións. Ficheiro

 • VACINACIÓN: Reunión de seguimento da campaña de vacinación do profesorado galego Ficheiro

06 de maio 2021
 • F.P.: Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación definitiva de proxectos admitidos e excluídos. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • ERASMUS+: Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/2021 Ficheiro

05 de maio 2021
 • FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021. Listaxes provisionais de inscrición Ficheiro

04 de maio 2021
 • BIBLIOTECAS: Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta Consellería para o curso 2021/22 Ficheiro

03 de maio 2021
 • FP: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros