24 de setembro de 2018
 • STEM: Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria. Ficheiro

 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

21 de setembro de 2018
 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

20 de setembro de 2018
 • BIBLIOTECA: Xúntase a Orde do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19. Ficheiro

18 de setembro de 2018
 • ENGLISH WEEK: Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Aspirantes que superaron o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ficheiro

17 de setembro de 2018
 • F.P.: Publicado o proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e animación sociodeportiva. Ficheiro

14 de setembro de 2018
 • CADP: Corrección de erros da Adxudicación de destino provisional para o curso académico 18/19, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. Ficheiro

11 de setembro de 2018
 • CADP: Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos... Ficheiro

10 de setembro de 2018
 • EDUEMPRENDE: Convocatorias dos programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e F.P. 18/19 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxe definitiva de centros admitidos para o curso 18/19 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe definitiva de centros admitidos para o curso 18/19 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 18/19 Ficheiro

 • BILINGÜES: Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 18/19 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 18/19 Ficheiro

 • PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 18/19 Ficheiro

06 de setembro de 2018
 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019 Ficheiro

 • CADP: Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2018/2019. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010