23 de agosto de 2018
 • DOG: Orde pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

20 de agosto de 2018
 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, ... Ficheiro

16 de agosto de 2018
 • CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

13 de agosto de 2018
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

09 de agosto de 2018
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Bolsa pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019) Ficheiro

07 de agosto de 2018
 • DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/2019 Ficheiro

03 de agosto de 2018
02 de agosto de 2018
 • CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...,para o curso 2018/2019 Ficheiro

01 de agosto de 2018
 • STEMBACH: Resolución provisional de 31 de xullo de 2018, centros autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2018/19 Ficheiro

 • DOG: Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva Ficheiro

 • DOG: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010