27 de xuño de 2018
 • PREFERENTE: Adxudicación provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

 • CATALOGO: Proposta de vacantes provisionais de mestres Curso 2018-2019 da Provincia de Ourense Ficheiro

26 de xuño de 2018
 • DOG: RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2018. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP) para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e P.E.S., P.T. F.P., mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo . Ficheiro

22 de xuño de 2018
 • BILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos das novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe provisional dos centros autorizados e excluídos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe provisional de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxe provisional de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P.: Oferta formativa de Formación Profesional para o curso 2018/2019 en centros públicos Ficheiro

21 de xuño de 2018
 • DOG: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2018/2019 Ficheiro

20 de xuño de 2018
 • DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

18 de xuño de 2018
 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • MATERIAS: Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato: borrador das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI" Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. Ficheiro

15 de xuño de 2018
 • FORMACIÓN: Convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Listaxe provisional de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

14 de xuño de 2018
 • DOG: Orden por la que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional entre el personal docente perteneciente a los cuerpos de inspectores de Educación, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de F.P. ... Ficheiro

13 de xuño de 2018
 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

 • DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

11 de xuño de 2018
 • CUALE: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa CUALE 2017/2018 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • ARTES: Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (2018) Ficheiro

 • STEM: Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2018 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • MAKER: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • BILINGÜES: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa de Seccións Bilingües 2017/2018 Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017 Ficheiro

 • CALENDARIO: Calendario escolar 2018/2019 Ficheiro

07 de xuño de 2018
 • OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • DOG: Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week Ficheiro

 • PIALE: Orde do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE Ficheiro

06 de xuño de 2018
 • OPOS: Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 Ficheiro

05 de xuño de 2018
 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • CONVENIOS: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial Docente non Universitaria Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010