28 de maio de 2018
 • OPOS: Como reclamar á lista de excluidos e á non aparaición en ningunha das listas Ficheiro

 • DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

 • DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

25 de maio de 2018
 • BOLSA: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

23 de maio de 2018
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2017/2018 Ficheiro

22 de maio de 2018
 • OPOS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • FONDO LIBROS: Anexos I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Ficheiro

21 de maio de 2018
 • DOG: Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

16 de maio de 2018
 • MESA: Informe da Mesa Sectorial de homologación retributiva envio informe da mesma. Quedamos emprazados novamente para o vindeiro martes 22 de maio ás 11:30 horas. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade matemáticas Ficheiro

14 de maio de 2018
 • DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo Ficheiro

11 de maio de 2018
 • BOLSA: Listaxe provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

9 de maio de 2018
 • MESA: Orde do día da mesa sectorial do martes 15 de maio de 2018 Ficheiro

 • DOG: Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

8 de maio de 2018
 • EDUEXCHANGES: Listaxe provisional de centros admitidos da convocatoria para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19 Ficheiro

7 de maio de 2018
 • DOG: Corrección de erros da orde pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música Ficheiro

4 de maio de 2018
 • CALENDARIO: Borrador do calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. Ficheiro

3 de maio de 2018
 • DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de E.O.I. e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres,... Ficheiro

 • DOG: Modificación da Orde de 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente Ficheiro

2 de maio de 2018
 • CADP: BORRADOR da orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria, especialidade relixión evanxélica Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010