30 de abril de 2018
 • DOG: Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde Ficheiro

27 de abril de 2018
 • PREFERENTE: Modificación do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

26 de abril de 2018
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24788"> Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • CRD VIGO: Concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde Ficheiro

25 de abril de 2018
 • DOG: Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia. Ficheiro

24 de abril de 2018
 • GALIMIENS: Resolución provisional da D. X. de Educación, F. P. e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe de centros seleccionados e suplentes para participar no programa GALIMIENS de intercambio de alumnado con centros educativos da Académie d’Amiens (Francia) durante o ano 2018. Ficheiro

20 de abril de 2018
 • ATENCIÓN PREFERENTE: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

19 de abril de 2018
 • BOLSA: Convócase un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006) Ficheiro

 • DOG: Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/2018 Ficheiro

17 de abril de 2018
 • DOG: Corrección de erros. Orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019 Ficheiro

16 de abril de 2018
 • SAÚDE: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2018/19 Ficheiro

 • DOWN: Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos (590124), de instalacións electrotécnicas (591206) e especialidades de italiano (592012) Ficheiro

 • CONGRESO: Resolución definitiva de centros seleccionados da convocatoria para a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018” Ficheiro

 • DOG: Resolución conxunta da S. X. de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ficheiro

13 de abril de 2018
 • DOG: Pubicación da D.X. da Función Pública dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ficheiro

12 de abril de 2018
 • EPA: Orde pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

10 de abril de 2018
 • DOG: Modificación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral (CONCLIA) Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

09 de abril de 2018
 • DOG: Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

06 de abril de 2018
 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

05 de abril de 2018
 • CONCILIA: Modificación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral Ficheiro

03 de abril de 2018
 • PLURILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURIBACH: Resolución pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Resolución pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/2019 Ficheiro

02 de abril de 2018
 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de decembro de 2017. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010