27 de marzo de 2018
 • F.P.:Listaxe provisional de admitidos e excluídos dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros do Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

23 de marzo de 2018
 • PREMIO: Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • EDUEXCHANGES: Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/2018 Ficheiro

21 de marzo de 2018
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

16 de marzo de 2018
 • EXCEDENCIA: Instrucións sobre o uso fraccionado da situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares. Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial do Martes 20 de marzo de 2018. Ficheiro

 • CURRICULO: Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas, e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas. Ficheiro

 • BORRADOR: PROXECTO DE ORDE 8 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018. Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2018. Ficheiro

15 de marzo de 2018
 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

14 de marzo de 2018
 • BACHARELATO: Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia Ficheiro

13 de marzo de 2018
 • DOG: Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (procedemento ED114A). Ficheiro

12 de marzo de 2018
 • BOP: V premio Estatuto de autonomía Ficheiro

 • OPOS: Nota informativa acerca do concurso-oposición para o ingreso e acceso aos corpos docentes para o ano 2018 Ficheiro

 • BIBLIOTECA: Relación definitiva de centros adheridos na iniciativa "Voluntariado na biblioteca escolar" (Bibliotecas Escolares Solidarias) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listaxes de interinidades e substitucións de francés; cociña e pastelaría, equipos electrónicos e mecanizado e mantemento de máquinas; italiano e portugués; e piano, trompa e trompeta Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

10 de marzo de 2018
 • BOE: Convocatoria de 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de Grado Superior por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Ficheiro

 • BOE: Convocatoria de 1.005 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Ficheiro

09 de marzo de 2018
 • ABAU: Borrador da Resolución pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/2018, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/2019 Ficheiro

08 de marzo de 2018
 • DOG: Regulación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • Últimas modificacións propostas:
  - Carballiño. IES Chamoso Lamas: PTFP de Mantemento de Vehículos deixa de estar a amortizar (dispoñible si hai resulta).
  - Ribadavia. IES O Ribeiro:Matemáticas o mesmo deixa de estar a amortizar (dispoñible si hai resulta)..
  - Maceda: Sistemas e aplicación informáticas (PTFP)
  - Ourense. IES Ferro Couselo: Inglés
  - Pereiro de Aguiar. CEIP: PT

07 de marzo de 2018
 • DOG: Decreto por el que se dictan normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018. Ficheiro

 • DOG: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Acordo entre a Consellería e as organizacións ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica a disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso do persoal docente interino e substituto Ficheiro

05 de marzo de 2018
 • BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas para impartir docencia do corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical Ficheiro

03 de marzo de 2018
 • BOE: Real Decreto por el que se establece el título de Técnico en mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

 • BOE: Real Decreto por el que se establece el título de Técnico en mantenimiento de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

02 de marzo de 2018
 • BOLSA: Convocatoria de bolsa extraordinaria de varias especialidades de Secundaria: FOL, Francés y Economía en Ceuta y Melilla. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010