27 de febreiro de 2018
 • ADMISIÓN: Resultado do sorteo anual de letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros das festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

24 de febreiro de 2018
 • BOE: Modificación del R. D. 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley Ficheiro

23 de febreiro de 2018
 • DOG: Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Ficheiro

 • BOLSA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das listas para impartir docencia de francés; cociña e pastelaría, equipos electrónicos e mecanizado e mantemento de máquinas; italiano e portugués; e piano, trompa, trompeta e linguaxe musical Ficheiro

22 de febreiro de 2018
 • ADDENDA: Última modificación da Addenda de interinos respecto dalgunhas especialidades: Organización e Xestión Comercial, Procesos de xestión administrativa e Operacións de proceso. Ficheiro

 • BOLSA:Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018. Ficheiro

20 de febreiro de 2018
 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018 Ficheiro

16 de febreiro de 2018
 • CXT: Novas prazas de PT que previsiblemente se incorporarán ao concurso de traslados (por enriba do catálogo actual, é previsible que se inclúan no concurso de traslados novas prazas de PT). Ficheiro

 • MESA: Convocatoria da mesa sectorial para o día martes 20 de febreiro. Ficheiro
  Orde de convocatoria de convenios
  Proxecto de orde de Cátedras

 • MUFACE: Los afiliados a MUFACE podrán solicitar por Internet el subsidio por incapacidad temporal Ficheiro

15 de febreiro de 2018
 • FP: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017. Ficheiro

 • FP: Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional. Relación de proxectos admitidos e excluídos. Ficheiro

12 de febreiro de 2018
 • ADMISIÓN: Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018/2019. Ficheiro

09 de febreiro de 2018
 • EDUMOTIVA: Convocatoria eduMOTIVAcon 17/18 Ficheiro

 • BOE: Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018. Ficheiro

 • BOE: Ley de medidas fiscales y administrativas. Ficheiro

08 de febreiro de 2018
 • DOG: Convocadas probas de acceso aos C.F. de grao medio e de grao superior de F.P. do sistema educativo para o ano 2018 Ficheiro

07 de febreiro de 2018
 • DOG: Convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018 Ficheiro

06 de febreiro de 2018
 • BOLSA: Ampliación de listas de las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Biología y Geología del cuerpo de Secundaria en Melilla Ficheiro

 • MESA: Total de prazas por especialidade para as oposicións docentes 2018 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4. Ficheiro

 • BOE: Corrección de errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. Ficheiro

01 de febreiro de 2018
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Borrador da Orde de convocatoria 2018. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010