Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

Oposicións 2019
ÚLTIMAS NOVAS
 • 21.06 CALENDARIO: Calendario escolar 2019/2020 Ficheiro

 • 21.06 F.P.: Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 18.06 DOG: Convocado concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 18.06 DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • 18.06 DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • 18.06 DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 18.06 OPOS: Corrección de erros á Resolución do 14 de xuño de 2019: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria) no concurso-oposición ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 14.06 OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 14.06 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • 14.06 OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe o día de actuación para a parte B da Primeira proba do tribunal de Linguaxe Musical no concurso-oposición ao corpo de profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • 14.06 DOG: Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativas ás probas de Inglés e Informática no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 13.06 OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe a sede de actuación dos tribunais 21, 22 e 23 de Educación infantil en Ourense no concurso-oposición ao corpo mestres para o ano 2019 Ficheiro

 • 12.06 OPOS: Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba Ficheiro

 • 11.06 DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

 • 10.06 DOG: Corrección de erros das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 05.06 DOG: Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 03.06 OPOS: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 29.05 OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 Ficheiro

 • 29.05 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2019 Ficheiro

 • 29.05 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • 24.05 F.P.: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 23.05 F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2018/2019 Ficheiro

 • 23.05 ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 23.05 ENGLISH WEEK: Convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week para o ano 2019 Ficheiro

 • 23.05 CONCILIA: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 23.05 HUMANITARIAS: Ampliación do segundo prazo para o profesorado de secundaria das comisións de servizos por motivos de saúde 2019 Ficheiro

 • 23.05 DOG: Resolución da D. Xeral de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). Ficheiro

 • 22.05 OPOS: Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 21.05 DOG: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 20.05 DOG: Convocadas prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • 20.05 DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

 • 16.05 OPOS: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • 16.05 CADP: Apertura de prazo para as persoas interinas e susbstitutas que queira solicitar, se fose o caso, a non participación na elección de destinos para o próximo curso (CADP) Ficheiro

 • 16.05 CADP: Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución definitiva Ficheiro

 • 16.05 EDUEXCHANGE: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos do Programa EduExchanges de intercambio de alumnado 2018/2019 Ficheiro

 • 14.05 DOG: Resolución da D.X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e P. de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas deseño, P.T.F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ... Ficheiro

 • 07.05 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • 06.05 DOG: Convocatoria para autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 06.05 F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2018/2019 Ficheiro

 • 03.05 CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

 • 03.05 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • 03.05 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • 03.05 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 30.04 DOG: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2019) Ficheiro

 • 30.04 DOG: Resolución pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. Ficheiro

 • 29.04 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • 29.04 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250). Ficheiro

 • 29.04 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • 29.04 CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • 26.04 F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución definitiva Ficheiro

 • 24.04 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • 24.04 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos Ficheiro

 • 23.04 STEMweek: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 23.04 E.O.E.: Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019. Ficheiro

 • 15.04 SAÚDE: Primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de abril de 2019 e o 30 de abril de 2019, ambos incluídos. Ficheiro

 • 11.04 BOLSA: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250) Ficheiro

 • 11.04 BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • 11.04 F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019 Ficheiro

 • 10.04 PLURILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 10.04 PLURIBACH: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 10.04 PLURINFANTIL: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 09.04 F.P.: Resolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual e se nomean as persoas responsables da dinamización da FP dual Ficheiro

 • 09.04 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • 09.04 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • 09.04 CXT: Modificación das vacantes de secindaria para o CXT (en cor azul as novas vacantes ofertadas). Ficheiro

 • 04.04 DOG: Orden por la que se establecen las fechas de elección de los miembros de las juntas provinciales y de la Junta Autonómica de Directores y Directoras de Centros de Enseñanza no Universitaria. Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010