Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAR HABILITACIÓNS

Acceso ao servizo

OPOSIÓNS DOCENTES 2016: TÓDALA INFORMACIÓN NACIONAL

Leer Mais

ÚLTIMAS NOVAS
 • 29.06 CONCILIA: Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral (2016) Ficheiro

 • 29.06 GASTOS: Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016 Ficheiro

 • 28.06 PERMUTAS: Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado de Infantil e Primaria. Ficheiro

 • 27.06 DOG-FP: D. polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social. Ficheiro

 • 27.06 DOG-ADMISION: O. pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de FP de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. Ficheiro

 • 27.06 PREMIOS: Resolución provisional pola que se resolven os Premios Proxecta de Innovación Educativa 2016 Ficheiro

 • 27.06 FP: Listaxe definitiva do alumnado admitido ás probas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • 27.06 EE.SS.: Cualificacións provisionais da proba específica para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/2017 (Interiores, Moda, Produto e Deseño gráfico). Ficheiro

 • 27.06 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Convocatoria 2016. Listaxe de cualificacións definitivas Ficheiro

 • 23.06 COMPETENCIAS: Convocatoria de selección de centros educativos para a pilotaxe do proxecto europeo ATS2020, Assessment of Transversal Skills, para a avaliación das competencias clave do alumnado Ficheiro

 • 23.06 EQUIPOS: Puntuacións provisionais do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (2016) Ficheiro

 • 23.06 SAÚDE: Resolución provisional de admitidas e excluidas en comisión por motivo de saúde. Corpos de PES, primaria, FP, RR:EE., Relixión. O prazo de reclamacións comeza o día 23 de xuño de 2016 e remata o día 1 de xullo de 2016. Ficheiro

 • 21.06 OPOS: Distribución definitiva de aspirantes ao corpo de inspección, PES, FP, Mestres e outros. Ficheiro

 • 20.06 DOG: Normas para a adxudicación de destinos provisionais para o curso 2016/2017 para o corpo de secundaria, FP, Mestres taller entre outros. Ficheiro

 • 20.06 DOG: Normas para a adxudicación de destinos provisionais para o curso 2016/2017 para o corpo de Mestres de infantil e primaria. Ficheiro

 • 20.06 DOG: Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns. Ficheiro

 • 16.06 DOG: ORDE pola que se autorizan proxectos experimentais de F.P. dual de ciclos formativos de F.P. en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. Ficheiro

 • 16.06 DOG: Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). Ficheiro

 • 16.06 BORRADOR: 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

 • 16.06 BORRADOR: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/2017 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos... Ficheiro

 • 16.06 OPOS: Resolución do 14 de xuño de 2016: distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos Ficheiro

 • 16.06 OPOS: Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • 16.06 OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • 16.06 OPOS: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e castelán no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de FP, mestres, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • 15.06 DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • 15.06 CALENDARIO: Calendario escolar 2016/2017 Ficheiro

 • 15.06 PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015 Ficheiro

 • 13.06 ADMISIÓN: Listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel Ficheiro

 • 13.06 ADMISIÓN: Listaxe definitiva de alumnado admitido ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • 13.06 CURRÍCULOS: Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio Ficheiro

 • 13.06 ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • 13.06 OPOS: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e castelán no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de FP, mestres, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • 09.06 OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • 09.06 LICENZAS: Licenzas por formación destinada ao funcionariado docente non universitario para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • 09.06 FORMACIÓN: Relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2015 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010