Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Ensinanza Pública Galega...
@s mellores profes e alumn@s do mundo!!!
ÚLTIMAS NOVAS
 • 31.07 CONCURSILLO: Publicación da adxudicación provisional do persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, p. t. F. P, catedráticos e profesores de E. O. I., profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño para o curso 2015-2016. Ficheiro

 • 31.07 CONCURSILLO: Destinos provisionais do corpo de inspección para o curso 2015-2016 Ficheiro

 • 24.07 CONCURSILLO: Publicación da adxudicación provisional de destinos do persoal docente do corpo de mestres para o curso 2015-2016. Ficheiro

 • 13.07 EXTERIOR: Prorrogada a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes. Ficheiro

 • 13.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración. Ficheiro

 • 09.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Publicitaria Ficheiro

 • 09.07 FORMACIÓN: Resolución pola que se amplia a oferta de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia Ficheiro

 • 06.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía Ficheiro

 • 06.07 DOG: Autorización da posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. Ficheiro

 • 01.07 DOG: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de Xoiaría e Ourivería Ficheiro

 • 01.07 DOG: Resolución pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/2016 Ficheiro

 • 29.06 DOG: Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • 29.06 BORRADOR: Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta Ficheiro

 • 29.06 FORMACIÓN: Continuidade dos centros educativos para o curso 2015/2016 que forman parte da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado para implantar en centros públicos no curso 2014/2015 Ficheiro

 • 29.06 PRAZAS CONVENIO: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2015) Ficheiro

 • 24.06 CATÁLOGO: Proposta de modificación do Catalogo da Provincia de Ourense Curso 2015-2016 Ficheiro

 • 23.06 BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de Xoiaría e Ourivería Ficheiro

 • 23.06 DOG: ORDE pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril). Ficheiro

 • 23.06 DOG: ORDE pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo). Ficheiro

 • 23.06 DOG: CORRECCIÓN de erros. Resolución do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo). Ficheiro

 • 22.06 DOG: ORDE para a adxudicación de destino provisional para o curso 2015/16, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e P.E.S., P.T.F.P, catedráticos e profesores de E.O.I., ..., que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, desprazados por falta de horario, comisións de servizos por concelleira ou concelleiro, por saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

 • 19.06 PRAZAS CONVENIO: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2015) Ficheiro

 • 19.06 OPOS: Corrección de erros da listaxe definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de mestres e inspectores de educación para o ano 2015 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

ANPE solicita á Consellería de Cultura Educación e O.U. a fin da discriminación do profesorado galego nos Concursos de Traslados.
Leer mais ...

Sentenzas sobre o concurso xeral de traslados 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.
Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010